angielski

Executives at the companies with the deepest connections to Mr. Epstein expect that federal prosecutors will intensify their focus on his financial affairs. Geoffrey S. Berman, the United States attorney for Manhattan, said on Saturday that his office’s investigation into Mr. Epstein and those around him would continue, despite his death. Officials at JPMorgan Chase and Deutsche Bank, the two banks that for years served Mr. Epstein, have spent recent weeks poring through their records, belatedly trying to ascertain how they ended up doing business with a sex criminal and what Mr. Epstein was using his bank accounts for, according to people familiar with the internal reviews. Years before Mr. Epstein’s accounts were shut down, compliance officers and other employees at both banks had urged executives to stop servingMr. Epstein, citing the legal and reputational risks of working with him, according to former Deutsche Bank and JPMorgan employees. At both banks, managers and executives rejected that advice and kept doing business with the lucrative client. Deutsche Bank, where Mr. Epstein was a client from 2013 until June 2019, has been handing over transaction-by-transaction data to federal prosecutors and other authorities, according to two people familiar with the matter. One of those people, who was briefed on the bank’s internal review, said it appeared that Mr. Epstein was using his accounts for sex trafficking and possibly other illegal activity. The banker who initiated the relationship with Mr. Epstein left Deutsche Bank last year, around the time that the company decided to begin shutting down Mr. Epstein’s accounts, according to one of the people. JPMorgan has not been contacted by government authorities, a person familiar with the bank said, but executives expect they will be asked to provide records about their relationship with Mr. Epstein, which lasted from the late 1990s until 2013. But the knottiest financial enigma involves Mr. Epstein’s relationship with Mr. Wexner, the chief executive of the apparel conglomerate L Brands, who for years entrusted Mr. Epstein with his financial life. L Brands, a publicly traded company that owns Victoria’s Secret and Bath & Body Works, has hired a prominent law firm, Davis Polk & Wardwell, to investigate what role, if any, Mr. Epstein played at the company, according to people briefed on the matter. Mr. Wexner has said that he had severed ties with Mr. Epstein in late 2007, more than a year after Mr. Epstein was first charged with sexual misconduct with minors. In 2008, Mr. Epstein pleaded guilty in Florida to soliciting prostitution from a minor. In a letter last week to his family foundation, Mr. Wexner, 81, accused Mr. Epstein of having misappropriated “vast sums.” People briefed on the matter said Mr. Epstein created a complex web of investment vehicles for Mr. Wexner, then collected high fees or withdrew funds for his personal use. Tax records show that many millions of dollars moved from one of Mr. Wexner’s charities to a charity that Mr. Epstein controlled. But Mr. Wexner has not made public evidence showing that Mr. Epstein misappropriated the money, disclosed how much money Mr. Epstein took or said where Mr. Epstein misappropriated the money from. For about 16 years, Mr. Wexner had formally delegated to Mr. Epstein virtually blanket control of his finances — the authority to sign checks, borrow money, buy and sell real estate and hire workers on his behalf. Mr. Wexner said he discovered the missing money when he and Mr. Epstein parted ways in 2007. The billionaire never contacted the state and federal authorities who were investigating Mr. Epstein at the time for sex crimes, according to people briefed on the matter. Instead, Mr. Wexner’s lawyers worked out a private arrangement in which Mr. Epstein’s foundation and business would repay some of the misappropriated money, the people said. They said Mr. Epstein returned about $100 million to Mr. Wexner. But in 2011 — four years after Mr. Wexner has said he had severed all ties with Mr. Epstein — Mr. Wexner’s charitable foundation received a $56 million contribution from a trust linked to Mr. Epstein, according to charity records and other financial documents reviewed by The New York Times. The trust, named “Community Interest,” had been listed as being under Mr. Epstein’s control in a Swiss bank account, according to financial records included in a leak to the French newspaper Le Monde. The documents were shared with The Times through a collaboration organized by the International Consortium of Investigative Journalists. It is not clear from public records who controlled Community Interest in 2011. Thomas Davies, a spokesman for Mr. Wexner, said in a statement, “A Charitable Remainder Trust established prior to Mr. Epstein’s termination in 2007 matured according to its terms and assets flowed into the charitable fund at the time of its maturity.” Through his spokesman, Mr. Wexner declined repeated int

polski

Kierownictwo firm mających najgłębsze powiązania z panem Epsteinem spodziewa się, że prokuratorzy federalni zintensyfikują koncentrację na swoich sprawach finansowych. Geoffrey S. Berman, prawnik Stanów Zjednoczonych na Manhattanie, powiedział w sobotę, że dochodzenie jego urzędu w sprawie pana Epsteina i osób wokół niego będzie kontynuowane, pomimo jego śmierci. Urzędnicy JPMorgan Chase i Deutsche Bank, dwóch banków, które przez lata służyły panu Epsteinowi, spędzili ostatnie tygodnie przeglądając swoje rejestry, z opóźnieniem próbując ustalić, w jaki sposób zakończyli interesy z przestępcą seksualnym i co pan Epstein wykorzystywał konta bankowe dla, według osób zaznajomionych z recenzjami wewnętrznymi. Wiele lat przed zamknięciem kont pana Epsteina urzędnicy ds. Zgodności i inni pracownicy w obu bankach namawiali dyrektorów do zaprzestania świadczenia usługi. Epstein, powołując się na prawne i reputacyjne ryzyko związane z współpracą z nim, według byłych pracowników Deutsche Bank i JPMorgan. W obu bankach menedżerowie i kierownicy odrzucili tę radę i kontynuowali współpracę z intratnym klientem. Deutsche Bank, w którym pan Epstein był klientem od 2013 r. Do czerwca 2019 r., Przekazał dane transakcje po transakcji prokuratorom federalnym i innym organom, według dwóch osób zaznajomionych ze sprawą. Jedna z osób, która została poinformowana o wewnętrznej recenzji banku, powiedziała, że ​​wygląda na to, że panEpstein wykorzystywał swoje konta do handlu seksualnego i prawdopodobnie innej nielegalnej działalności. Bankier, który zainicjował relację z panem Epsteinem, opuścił Deutsche Bank w zeszłym roku, mniej więcej w tym samym czasie, gdy firma zdecydowała się na zamknięcie kont pana Epsteina, według jednej z osób. Władze rządowe nie skontaktowały się z JPMorgan, osoba znająca bank, ale dyrektorzy oczekują, że zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentacji dotyczącej ich relacji z panem Epsteinem, która trwała od końca lat 90. do 2013 roku. Ale najgorętsza zagadka finansowa dotyczy Relacje pana Epsteina z panem Wexnerem, dyrektorem naczelnym konglomeratu odzieżowego L Brands, który przez lata powierzał mu życie finansowe. L Brands, spółka notowana na giełdzie, która jest właścicielem Victoria's Secret oraz Bath & Body Works, zatrudniła wybitną kancelarię prawną, Davis Polk & Wardwell, w celu zbadania, jaką rolę odgrywał Pan Epstein w firmie, według osób, o których poinformowano materia. Wexner powiedział, że zerwał więzi z panem Epsteinem pod koniec 2007 roku, ponad rok po tym, jak Epstein został oskarżony o niewłaściwe zachowanie seksualne wobec nieletnich. W 2008 r. Pan Epstein przyznał się do winy na Florydzie, domagając się prostytucji od nieletniego. W liście z zeszłego tygodnia do swojej fundacji rodzinnej 81-letni Wexner oskarżył panaEpstein o sprzeniewierzeniu „ogromnych kwot”. Ludzie poinformowani o tej sprawie powiedzieli, że pan Epstein stworzył dla pana Wexnera złożoną sieć instrumentów inwestycyjnych, a następnie zebrał wysokie opłaty lub wycofał fundusze na własny użytek. Dane podatkowe pokazują, że wiele milionów dolarów przeniosło się z jednej organizacji charytatywnej pana Wexnera na organizację charytatywną kontrolowaną przez pana Epsteina. Ale pan Wexner nie przedstawił publicznie dowodów na to, że pan Epstein sprzeniewierzył pieniądze, ujawnił, ile pieniędzy zabrał pan Epstein lub powiedział, skąd pan Epstein sprzeniewierzył pieniądze. Przez około 16 lat pan Wexner oficjalnie przekazał Epsteinowi praktycznie całkowitą kontrolę nad swoimi finansami - uprawnienie do podpisywania czeków, pożyczania pieniędzy, kupowania i sprzedawania nieruchomości oraz zatrudniania pracowników w jego imieniu. Pan Wexner powiedział, że odkrył brakujące pieniądze, kiedy on i pan Epstein rozstali się w 2007 roku. Miliarder nigdy nie skontaktował się z władzami stanowymi i federalnymi, którzy w tym czasie prowadzili śledztwo w sprawie Epsteina za przestępstwa na tle seksualnym, według osób poinformowanych o tej sprawie. Zamiast tego prawnicy pana Wexnera opracowali prywatne porozumienie, w którym fundacja i działalność pana Epsteina spłaciły część sprzeniewierzonych pieniędzy. Powiedzieli, że pan Epstein zwrócił panu Wexnerowi około 100 milionów dolarów. Ale w 2011 roku - cztery lata po tym, jak pan Wexner powiedział, że zerwał wszystkie więzi z panem Epsteinem - panFundacja charytatywna Wexner otrzymała 56 milionów dolarów od funduszu powierniczego powiązanego z panem Epsteinem, zgodnie z aktami charytatywnymi i innymi dokumentami finansowymi zweryfikowanymi przez The New York Times. Według szwajcarskiego rachunku bankowego trust, o nazwie „Interes wspólnoty”, znajduje się pod kontrolą Epsteina na szwajcarskim koncie bankowym. Dokumenty zostały udostępnione The Times dzięki współpracy zorganizowanej przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. Z akt publicznych, które kontrolowały interesy społeczności w 2011 r., Nie wynika jasno. Thomas Davies, rzecznik Wexnera, powiedział w oświadczeniu: „Fundusz charytatywny Remainder Trust ustanowiony przed rozwiązaniem przez Epsteina w 2007 r. Dojrzał zgodnie z warunkami i aktywami wpłynął do funduszu charytatywnego w momencie jego dojrzałości. ” Przez swojego rzecznika pan Wexner odmówił powtórzenia int

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.