angielski

First of all, understand that “meditation” is a catchall term for a lot of different mental activities, many of which have nothing to do with sitting cross-legged on the floor and saying om. “There are thousands of different types of meditation,” says Dr. Andrew Newberg, a neuroscientist at Thomas Jefferson University Hospital and author of Words Can Change Your Brain. But while meditative practices come in all shapes and styles, Newberg says nearly all of them have at least one thing in common: They involve focusing your attention, a habit that’s been marginalized by our smartphone-tethered lifestyle of digital distraction. Make your wellbeing a priority and sign up for TIME’s guide to meditation and mindfulness. “That focusing could be on a word or object or physical motion,” Newberg explains. “But regardless, the type of focusing involved in meditation activates the brain’s frontal lobe, which is involved in concentration, planning, speech and other executive functions like problem solving.” Studies have shown meditation can bolster all of these mental tasks. But the greatest benefits may spring from the interplay between your brain’s focus centers and its limbic system—a set of structures that manage your emotions and regulate the release of stress and relaxation hormones. “Studies suggests your body’s arousal system is calmed and the flow of stress-related hormones is reduced [by meditation],” Newberg explains. “There’s also a softening effect when it comes to emotional responses.” Just as weightlifting allows your muscles to lift a heavier load, working out your brain with meditation seems to fortify its ability to carry life’s emotional cargo. That stress-dampening effect has tied meditation to improved mood and lower rates of heart disease, insomnia and depression. Newberg says there’s also some evidence that meditation quiets the area of your brain that manages your sense of self and your relationship to others. That may sound like a bad thing, but this quieting may help you feel more connected to others and less isolated within yourself, he says. “Basically, meditation helps your brain get out of its own way,” adds Dr. Judson Brewer, a Yale School of Medicine psychiatrist. Once you’re convinced meditation is worth a try, figuring out the right type for you is important, because the benefits tend to materialize only if you enjoy your practice enough to stick with it, Brewer says. Luckily, you have a lot of options—from Transcendental Meditation to Tai Chi. Even yoga counts, because it focuses your mind and blocks out distraction. Mindfulness is one style of meditation that’s exploding in popularity, largely because it can be done anywhere and anytime, Brewer says. “It’s mostly about being aware of your thoughts and not running after them in your mind,” he explains. Awareness is a wedge that, with practice, you can place between your thoughts and unhealthy emotional reactions, he says. That kind of vague, semi-abstract language can make meditation seem thorny and inaccessible, but it’s easier than you think. If you want a simple taste of meditation, Brewer suggests focusing your mind on your breath or a nearby object, refocusing it when it strays. “Your mind wanders, and you bring it back,” Newberg says. “That’s a mental push-up.” Do enough mental push-ups, and you may be amazed at how strong your mind muscle can get.

polski

Przede wszystkim zrozum, że „medytacja” jest ogólnym terminem dla wielu różnych czynności umysłowych, z których wiele nie ma nic wspólnego z siedzeniem ze skrzyżowanymi nogami na podłodze i mówieniem „om”. „Istnieją tysiące różnych rodzajów medytacji” – mówi dr Andrew Newberg, neurolog ze Szpitala Uniwersyteckiego Thomasa Jeffersona i autor książki Words Can Change Your Brain. Ale chociaż praktyki medytacyjne przybierają różne kształty i style, Newberg mówi, że prawie wszystkie z nich mają co najmniej jedną wspólną cechę: polegają na skupieniu uwagi, nawyku, który został zmarginalizowany przez nasz styl życia związany ze smartfonami i cyfrową rozrywką. Uczyń swoje dobre samopoczucie priorytetem i zapisz się do przewodnika TIME po medytacji i uważności. „To skupienie może dotyczyć słowa, przedmiotu lub fizycznego ruchu” — wyjaśnia Newberg. „Ale niezależnie od tego, rodzaj skupienia zaangażowany w medytację aktywuje płat czołowy mózgu, który jest zaangażowany w koncentrację, planowanie, mowę i inne funkcje wykonawcze, takie jak rozwiązywanie problemów”. Badania wykazały, że medytacja może wzmocnić wszystkie te zadania umysłowe. Jednak największe korzyści mogą wynikać z interakcji między ośrodkami koncentracji mózgu a jego układem limbicznym — zestawem struktur, które zarządzają emocjami i regulują uwalnianie stresu i hormonów relaksacyjnych.„Badania sugerują, że system pobudzenia twojego ciała jest uspokojony, a przepływ hormonów związanych ze stresem jest zmniejszony [przez medytację]” – wyjaśnia Newberg. „Istnieje również efekt zmiękczania, jeśli chodzi o reakcje emocjonalne”. Tak jak podnoszenie ciężarów pozwala mięśniom podnieść cięższy ładunek, ćwiczenie mózgu za pomocą medytacji wydaje się wzmacniać jego zdolność do przenoszenia emocjonalnego ładunku życia. Ten efekt tłumienia stresu powiązał medytację z poprawą nastroju i niższymi wskaźnikami chorób serca, bezsenności i depresji. Newberg twierdzi, że istnieją również dowody na to, że medytacja wycisza obszar mózgu, który zarządza poczuciem siebie i relacjami z innymi. Może to zabrzmieć jak zła rzecz, ale to wyciszenie może pomóc ci poczuć się bardziej związanym z innymi i mniej odizolowanym od siebie, mówi. „Zasadniczo medytacja pomaga mózgowi wyjść z własnej drogi” – dodaje dr Judson Brewer, psychiatra z Yale School of Medicine. Kiedy już będziesz przekonany, że warto spróbować medytacji, ważne jest, aby znaleźć odpowiedni dla siebie rodzaj, ponieważ korzyści mają tendencję do materializowania się tylko wtedy, gdy praktyka sprawia ci wystarczająco dużo przyjemności, by się jej trzymać, mówi Brewer. Na szczęście masz wiele opcji — od medytacji transcendentalnej po Tai Chi. Nawet joga się liczy, ponieważ skupia umysł i blokuje rozproszenie.Uważność to jeden ze stylów medytacji, który zyskuje na popularności, głównie dlatego, że można ją wykonywać w dowolnym miejscu i czasie, mówi Brewer. „Chodzi głównie o bycie świadomym swoich myśli i nie bieganie za nimi w swoim umyśle” – wyjaśnia. Świadomość jest klinem, który z praktyką można umieścić między myślami a niezdrowymi reakcjami emocjonalnymi, mówi. Ten rodzaj niejasnego, na wpół abstrakcyjnego języka może sprawić, że medytacja będzie wydawać się ciernista i niedostępna, ale jest to łatwiejsze niż myślisz. Jeśli chcesz posmakować prostej medytacji, Brewer sugeruje skoncentrowanie umysłu na oddechu lub pobliskim przedmiocie, gdy zbłądzi. „Twój umysł błądzi, a ty go przywracasz” — mówi Newberg. „To mentalna pompka”. Zrób wystarczająco dużo mentalnych pompek, a możesz być zdumiony, jak silne są twoje mięśnie umysłu.

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.