angielski

Caw-Caw-! The gloomy cries of crows rang out. The moment he entered Saumur Canyon, a dreary chill flowed through Ian’s body. “Kailran made such pointless things like this so realistically.” Ian grumbled but he knew that it was because of such detailed elements that people were so enthusiastic about Kailran. ‘Was the quest content to kill ten Goblin Scouts?’ Ian was originally planning to dispose of 10 scouts cleanly and return to the town but he changed his mind. ‘Ly even evolved splendidly, so there’s no way I could do that.’ Just at the thought of only catching ten and returning made him feel unsatisfied. “Ly, let’s have some fun.” Ian murmured as he petted Ly’s head. Ian’s excitement right now was comparable to a driver who, after only driving an economy car with 1500cc engine, had saved up for years and finally bought a ‘supercar’ with a 4000cc engine and was about to turn it on for the first time. Firstly, Ian got down from Ly’s back and used his buff skills. You have used ‘Blessings of the Wind’. Your Agility will increase by 37%. Familiar ‘Ly’s Agility will increase by 37%. You have used ‘Barbaric Warrior’s Blessing’. Your Offensive Power will increase by 33%. Familiar ‘Ly’s Offensive Power will increase by 66%. As his proficiency went up, the buff skill’s stat increase went up by small increments. Especially in the case of Barbaric Warrior’s Blessing, its effect doubled on Familiars, so Ly’s Offensive Power increased to an incredible 390 from 155. ‘On top of that, because of the effect of the Mother Nature’s items, there are stat increases that aren’t visible.’ Ian raised his staff and, in an awkward position, gave Ly a command. “Ly, you see those three Goblins loitering around over there? Go and attack them first, I’ll follow behind you.” Grr-. Grr-! Ly expressed his understanding with a low growl before running towards the Goblins without hesitation. Ian momentarily watched that figure from behind. ‘Right now, it’s a situation where none of Ly’s buffed stats are lower than the Goblins. On top of that, he developed two new inherent abilities… Since his fighting AI is incomparably stronger than a normal field monster…’ With his precise analytical skill, he concluded Ly currently was at the point where he could face three Goblin Scouts on his own. However, out of concern, he activated the Weak Point Capturing skill and extended the notification range of the system messages. Now, notification messages related to Ly’s fight would ring. ‘Weak Point Capturing’ skill has been triggered. The weak point of the target will be indicated with the accuracy rate rising 14.5% and the chance to critical hit increasing 22%. If the weak point is hit, evasiveness will increase 91%. Ian, who would help if Ly was in a pinch, kept an eye on Ly and the Goblins’ movements. While currently holding a staff, he tried to ignore the thought that he would only be a burden for Ly if he butted into the fight. Awooo-! With a howl, Ly ran towards the Goblin Scouts at an incredible speed. “Keu-reu-reuk, Wolf, it’s a Red Wolf! » “Chweeeek- Chweek- the Wolf is going to attack!” The Goblins raised their clubs when they discovered the Blood-Red Wolf running towards them. However, by the time they discovered Ly, Ly had already shoved his teeth into the nape of one of the Goblin Scout’s neck. Familiar ‘Ly’ dealt critical damage to a Goblin Scout! The Goblin Scout’s Vitality decreased by 1075 (89% of its total Health). The Goblin Scout has gone into ‘Bleeding’ state, so 215 damage will be dealt per second for 10 seconds. At the continuous messages that popped up, before Ian could be surprised again, another message rang. The Goblin Scout died through ‘Bleeding’. You have killed a Goblin Scout. You have obtained 1210 EXP. As the Goblin Scout only had 11 percent of its Vitality left, after 1 second, it had died from the Bleeding damage. Since Bleeding original damage dealt 20% damage every second as an extra effect, it was obvious that it would die immediately. ‘What, what is this? How can a lv 40 monster disappear with one hit?’ Smack-! This time, a Goblin’s club beat Ly’s back. If it was a one-on-one situation, he wouldn’t have easily taken an attack from a not-so-agile Goblin but since several were attacking at the same time, it was hard even for Ly to avoid all the attacks. Familiar ‘Ly’ received 294 damage from a Goblin Scout. His Offensive Power was incredible but on top of his Defensive Power being weak, he had no buff relating to blocking, so the damage received was incredible as well. If it was the same damage as now, Ly would die after several hits as well. However, Ly had another Inherent Ability. Familiar ‘Ly’ dealt 495 damage to a Goblin Scout! 75 Health points were recovered from 15% of the damage dealt. “There we go!” Ian let out a response without even realizing it. And along with the continuous attacks, Ly had almost completely recovered the health he had lost in an instant. 73 Health points were recovered from 15% of the damage dealt. 76 Health points were recovered from 15% of the damage dealt. Indeed, in a blink of an eye, two out of three of the Goblin Scouts turned into a grey light and were sprawled on the ground. Ian couldn’t close his open mouth and watched the fight absent-mindedly. Since then, Ly took another blow from the one remaining Goblin. However… 523 Health points were recovered from 50% of the damage dealt. Along with the critical attack that burst out immediately after, the highest Health completely recovered from Ly! On top of dealing over two times the damage through the critical attack, the recovery amount increased to 50% and in one blow, he recovered a huge amount of almost 70% of his Health. Ly, who carried out the command in an instant, returned, wagging his tail at Ian as if asking for a compliment. “… Ly, you…!” Ian was deeply moved. “Thanks for the bus[1], you little!” Since then, Ian’s hunting went very fast. As the Goblin Scouts went around in groups of 4-5 at most, Ly literally flew around. All Ian did was stand by absent-mindedly like an outcast and when the cooldown time was almost over, you could say re-applying the buff skills was Ian’s only job. It was a situation where the ‘First Aid’ skill was useless thanks to Ly’s health absorption ability. His only complaint(?) was that Ian himself was too bored. Even though it was satisfying just watching. ‘Everything’s good if this is the case but I can’t raise the proficiency of First Aid?’ Although it was a situation where everything looked perfect, an obsessive man who couldn’t be satisfied, Ian! In order to raise the proficiency of First Aid, Ian ended up deciding to stand in himself as a meat shield(?). “Ly, from now on, I’ll go in first and lure them, so come in a little later.” Ly momentarily revealed an expression that made Ian think he didn’t understand why, but he tried his best to ignore it and rushed towards the Goblins. Fortunately, Familiar Ly followed Ian’s command well. Through that, hunting that Ian thought was perfect(?) progressed smoothly. Afterwards, Ian fell into a trance, continuing his hunting until he received a whisper for Carwin. @ [1] Bus = Carrying

polski

Caw-Caw-! Rozległy się ponure krzyki wron. W chwili, gdy wszedł do Kanionu Saumur, przez ciało Iana przeszedł ponury chłód. „Kailran robił takie bezsensowne rzeczy tak realistycznie”. Łan narzekał, ale wiedział, że to z powodu tak szczegółowych elementów ludzie byli tak entuzjastycznie nastawieni do Kailrana. „Czy zadanie polegało na zabiciu dziesięciu Goblin Scouts?” Ian początkowo planował pozbyć się 10 zwiadowców i wrócić do miasta, ale zmienił zdanie. „Ly nawet wspaniale ewoluowała, więc nie mogę tego zrobić”. Sama myśl, że złapie tylko dziesięć i wróci, sprawiła, że ​​poczuł niedosyt. „Ly, zabawmy się”. Mruknął łan, głaszcząc głowę Ly. Podekscytowanie Iana w tej chwili było porównywalne z kierowcą, który prowadząc tylko ekonomiczny samochód z silnikiem o pojemności 1500 cm3, oszczędzał przez lata i ostatecznie kupił „supersamochód” z silnikiem o pojemności 4000 cm3 i miał go włączyć po raz pierwszy. Po pierwsze, Ian zszedł z pleców Ly i użył swoich wzmocnionych umiejętności. Użyłeś „Błogosławieństw wiatru”. Twoja Zwinność wzrośnie o 37%. Znajomość „Ly’s Agility” wzrośnie o 37%. Użyłeś „Błogosławieństwa Barbarzyńskiego Wojownika”. Twoja siła ofensywna wzrośnie o 33%. Znajoma moc ofensywna Ly's wzrośnie o 66%.W miarę jak jego biegłość wzrastała, statystyka umiejętności buffa rosła małymi krokami. Zwłaszcza w przypadku Błogosławieństwa Barbarzyńskiego Wojownika, jego efekt podwoił się na Chowańcach, więc Ofensywa Ly wzrosła do niewiarygodnych 390 ze 155. „Poza tym, ze względu na efekt przedmiotów Matki Natury, nie ma wzrostu statystyk”. t widoczne. ” Łan podniósł laskę i w niezręcznej pozycji wydał Ly rozkaz. - Ly, widzisz te trzy gobliny krążące tam? Idź i zaatakuj ich pierwszy, ja pójdę za tobą ”. Grr-. Grr-! Ly wyraził swoje zrozumienie niskim warknięciem, po czym bez wahania pobiegł w stronę Goblinów. Łan przez chwilę obserwował tę postać od tyłu. „W tej chwili jest to sytuacja, w której żadna ze wzmocnionych statystyk Ly nie jest niższa niż goblinów. Oprócz tego rozwinął dwie nowe nieodłączne umiejętności… Ponieważ jego walcząca sztuczna inteligencja jest nieporównywalnie silniejsza niż zwykły potwór polowy… ” Dzięki swoim precyzyjnym zdolnościom analitycznym doszedł do wniosku, że Ly jest obecnie w punkcie, w którym może sam stawić czoła trzem Goblinom Scoutom. Jednak z niepokoju aktywował umiejętność przechwytywania słabych punktów i rozszerzył zasięg powiadomień komunikatów systemowych. Teraz zabrzmiały powiadomienia związane z walką Ly. Aktywowano umiejętność „Przechwytywanie słabych punktów”.Słaby punkt celu zostanie wskazany ze wzrostem celności o 14,5% i szansą na trafienie krytyczne zwiększoną o 22%. Jeśli słaby punkt zostanie trafiony, zdolność unikania wzrośnie o 91%. Ian, który pomógłby, gdyby Ly była w potrzebie, obserwował ruchy Ly i goblinów. Trzymając obecnie laskę, próbował zignorować myśl, że byłby dla Ly tylko ciężarem, gdyby dołączył do walki. Awooo-! Z okrzykiem Ly pobiegł w kierunku zwiadowców goblinów z niewiarygodną szybkością. „Keu-reu-reuk, Wolf, to jest Czerwony Wilk! » „Chweeeek- Chweek- Wilk zamierza zaatakować!” Gobliny podniosły swoje pałki, gdy odkryły, że Krwawo-Czerwony Wilk biegnie w ich kierunku. Jednak zanim odkryli Ly, Ly już wepchnął zęby w kark jednej z karku Goblin Scout. Znajomy „Ly” zadał krytyczne obrażenia Goblinowi Skautowi! Witalność Goblin Scout zmniejszona o 1075 (89% jego całkowitego zdrowia). Goblin Scout przeszedł w stan „Krwawienie”, więc 215 obrażeń będzie zadawanych na sekundę przez 10 sekund. Po pojawieniu się ciągłych wiadomości, zanim Ian mógł być ponownie zaskoczony, zadzwoniła kolejna wiadomość. Goblin Scout zginął od „Krwawienia”. Zabiłeś Goblin Scout. Zdobyłeś 1210 PD.Ponieważ Goblin Scout miał tylko 11 procent swojej Witalności, po 1 sekundzie zginął od obrażeń spowodowanych Krwawieniem. Ponieważ krwawienie, jako dodatkowy efekt, zadawało 20% obrażeń co sekundę, było oczywiste, że natychmiast umrze. „Co, co to jest? Jak potwór na 40 poziomie może zniknąć po jednym trafieniu? ” Uderzyć-! Tym razem klub Goblinów pokonał Ly's. Gdyby to była sytuacja jeden na jednego, nie przyjąłby łatwo ataku niezbyt zwinnego Goblina, ale ponieważ kilku atakowało w tym samym czasie, nawet Lyowi trudno było uniknąć wszystkich ataków. Znajomy „Ly” otrzymał 294 obrażeń od Goblin Scout. Jego siła ofensywna była niesamowita, ale poza tym, że jego siła defensywna była słaba, nie miał wzmocnienia związanego z blokowaniem, więc otrzymane obrażenia również były niewiarygodne. Gdyby zadawał takie same obrażenia jak teraz, Ly zginąłby również po kilku trafieniach. Jednak Ly miał inną wrodzoną zdolność. Znajomy „Ly” zadał 495 obrażeń Goblinowi Skautowi! 75 punktów zdrowia zostało odzyskanych z 15% zadanych obrażeń. "No to jedziemy!" Ian odpowiedział, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wraz z ciągłymi atakami Ly prawie całkowicie odzyskał zdrowie, które stracił w jednej chwili. Z 15% zadanych obrażeń odzyskano 73 punkty zdrowia. 76 punktów zdrowia zostało odzyskanych z 15% zadanych obrażeń.Rzeczywiście, w mgnieniu oka, dwóch z trzech zwiadowców goblinów zamieniło się w szare światło i rozciągnęło się na ziemi. Ian nie mógł zamknąć otwartych ust i przyglądał się walce z roztargnieniem. Od tego czasu Ly przyjął kolejny cios pozostałego Goblina. Jednak… 523 punkty zdrowia zostały odzyskane z 50% zadanych obrażeń. Wraz z atakiem krytycznym, który wybuchł natychmiast po, najwyższe zdrowie zostało całkowicie odzyskane od Ly! Oprócz zadawania ponad dwukrotnie większych obrażeń przez atak krytyczny, ilość regeneracji wzrosła do 50% i jednym ciosem odzyskał ogromną ilość prawie 70% swojego zdrowia. Ly, który natychmiast wykonał polecenie, wrócił, machając ogonem do lana, jakby prosząc o komplement. „… Ly, ty…!” Ian był głęboko poruszony. „Dzięki za autobus [1], mało!” Od tego czasu polowanie Iana przebiegło bardzo szybko. Kiedy Goblin Scouts chodził w grupach co najwyżej 4-5 osób, Ly dosłownie latała dookoła. Ian stał w roztargnieniu jak wyrzutek, a kiedy czas odnowienia dobiegał końca, można było powiedzieć, że ponowne zastosowanie umiejętności wzmocnienia było jego jedyną pracą. To była sytuacja, w której umiejętność „Pierwsza pomoc” była bezużyteczna dzięki zdolności Ly do wchłaniania zdrowia. Jego jedyną skargą (?) Było to, że sam Ian był zbyt znudzony. Chociaż samo oglądanie było satysfakcjonujące.„Wszystko w porządku, jeśli tak jest, ale nie mogę podnieść biegłości w zakresie pierwszej pomocy?” Chociaż była to sytuacja, w której wszystko wyglądało idealnie, człowiek z obsesją i nie mógł być usatysfakcjonowany, Ian! Aby podnieść biegłość w udzielaniu pierwszej pomocy, Ian zdecydował się stanąć w sobie jako tarcza mięsna (?). - Ly, od teraz wejdę pierwszy i zwabię ich, więc przyjdź trochę później. Ly przez chwilę ujawniła minę, która sprawiła, że ​​Ian pomyślał, że nie rozumie dlaczego, ale starał się to zignorować i rzucił się w stronę Goblinów. Na szczęście Familiar Ly dobrze wykonał polecenie Iana. Dzięki temu polowanie, które według Iana było idealne (?), Przebiegało gładko. Później Ian wpadł w trans, kontynuując polowanie, aż usłyszał szept dla Carwina. @ [1] Autobus = przewożący

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.