angielski

Ian began to catch wolves to the point he fell into a trance. However, just as he thought, a wolf better than the one ‘Agile Wolf’ from the first eight he caught didn’t appear so easily. Through repeated successful captures, your Affinity stat has increased by 1. He had grinded so much to the point that his Affinity stat rose. Around five hours of just wolf capturing had passed by, and perhaps it was because Ian’s efforts were recognized, a new stat messaged popped into his view. Through a large number of wolves having been captured, you have obtained the nickname ‘Wolf Expert’. As you obtained the nickname ‘Wolf Expert’, from now on when you try to capture a wolf, it will be easier to gain Affinity. As you obtained the nickname ‘Wolf Expert’, from now on, you can differentiate the best wolves without capturing them. Ian’s expression brightened up. To have the skill to differentiate the best wolves without capturing them was a big help to his grinding. ‘While they’re at it, can’t they just apply that to every monster?’ Ian grumbled internally, but he knew well that that was a robber’s devilish mind. “Let’s see…” Ian examined the wolves that were wandering the field. And among them, he discovered a wolf that had a name faintly shining gold. ‘Is it this one?’ He approached the wolf without hesitation. And just like he had done until now, after he easily captured it, he opened the stat window. Tough Wolf Lv: 13 Classification: Wild Animal Rank: Common Personality: Courageous Evolution impossible Offensive Power: 30 Defensive Power: 12 Agility: 20 Intellect: 10 Vitality: 82/82 It’s a normal wolf that inhabits grasslands. It has fast feet and sharp teeth. As expected, he had caught one with outstanding stats from a modifier attached to its name. Ian’s smile deepened. “The wolf’s offensive power is at 30, huh?” Compared to the ones with ‘Weak’ or ‘Mean’ or other inferior modifiers, it was a difference of almost 1.5 times. However, several wolves around this level were already caught through his grinding. He had no intention of quitting his grinding until he caught one that was significantly greater. Right then, a wolf that was a little far away with a name that was distinctly shining gold caught Ian’s eyes. “Whoa….!” Without even realizing, an exclamation broke out from Ian. And before anybody else could discover it, he hurriedly ran towards the wolf. This was because if someone killed it before Ian caught it, it would become a big problem. “Keu-reu-reung-!” The wolf growled as it saw Ian approach it. “This little, what are you going to do if you stare?” Whether it was because Ian’s smirk disgusted it, the wolf charged towards him instantly. The difference in its swiftness and movements could be felt when compared to the wolves that he had caught already. Puck-. Pu-puck-! However, despite that, the wolf couldn’t do anything else but submit to Ian’s incredible stats. “Capture!” You have succeeded in capturing the ‘Wolf’. Ian gulped before opening the Wolf’s stat window. He was just as nervous as when a rare item dropped. Wolf Lv: 11 Classification: Wild Animal Rank: Common Personality: Valiant Evolution possible Offensive Power: 37 Defensive Power: 15 Agility: 31 Intellect: 19 Vitality: 90/90 It’s a normal wolf that inhabits grasslands. It has fast feet and sharp teeth. After checking the stat window, Ian’s two eyes widened. The stats that were incomparably different were shocking enough, but there was something else that really shocked him. ‘Evolution possible? You’re saying evolution is possible?’ Ian couldn’t believe his eyes, so he checked multiple times. However, the words ‘Evolution possible’ were distinctly written. “Jackpot!” There was a strange point, though. ‘How come this one doesn’t have a modifier attached? Is it because its stats are all good?’ Ian immediately stopped grinding and released all the other wolves. Of course, there could be a wolf with better stats, but the one that was just captured looked like it was worth raising. Ian was all smiles. “Alright, now to hunt!” Ian was originally going to start hunting after he maxed out his Leadership once he captured several different monsters, but he changed his mind. This was because he heard from Cain that the more monsters you had that were participating in hunting, the more your Experience points would be divided amongst them. It was the same concept as when you went with a hunting party. Ian, who wanted to quickly grow the wolf, immediately moved to hunt. The place that Ian was headed towards was where he hunted last time, ‘Fox Den’ Kalymputh Hill. In his heart, he wanted to go to a higher level hunting ground, but as the wolf’s level was too low, he decided on Kalymputh Hill for now. With light footsteps, Ian left Kairon Basin. @ Ian, who arrived at Kalymputh Hill, didn’t immediately summon his wolf. This was because on top of there not being a lot of users that class-changed to Summoner yet, if news surfaced that there was a Summoner that was already able to hunt in the lv 25 hunting grounds, the Fox Den, then it would become too troublesome. From the outside, Ian was currently a perfect Archer user. When Ian was about to go into the hunting grounds, one guy approached him and asked. “Excuse me, if you don’t have a party, would you like to hunt with us? We’re lacking a long-distance damage dealer.” However, because Ian had absolutely no desire to hunt in a party, he declined politely. “No, I’m sorry. I personally need to do a quest.” “Ah, I see.” Ian, who declined the party, quickly moved and entered the hunting grounds. And when he positioned himself in a place deep within the woods, he summoned his wolf. “Summon!” Finally, along with a white light, the wolf appeared in front of Ian. This is the first time you have summoned the ‘Wolf’. You can give it a name. ‘Name? It’s too troublesome, so should I Just call it wolf?’ Ian, who thought about it for a moment, decided to name the wolf ‘Ly’. There was no big meaning, but it was a name using the first two letters of Lycanthrope, meaning man-wolf. “Ly, your name is now Ly.” Whether it was because it liked the name that Ian gave it, the wolf growled and rubbed its head against Ian’s leg. Ly like its own name. Your affinity with Ly increased. Ly’s loyalty rose by 5. Ian had a doubtful expression when he saw the system message. ‘Was there a Loyalty stat?’ And after checking the wolf’s stat window, Ian nodded his head. ‘It’s visible when you open up the detailed stat window.’ There was a concept called ‘Detailed Stat Window’ even for a character’s stat window. It was a part where you could see detailed stats like specific offensive and defensive power, critical hit chance, and different attributes and resistances as well as others. The Familiar’s stat window was similar. ‘Its loyalty is 70%. As expected, the max is probably 100%, right?’ Firstly, Ian used the only active skill for combat he had for hunting. “Blessings of the Wind!” You have used ‘Blessings of the Wind’. Your agility will increase by 37%. The agility of Familiar ‘Ly’ will increase by 37%. Definitely Ian, but the agility of Familiar ‘Ly’ increased as well. ‘This is a good buff skill.’ Ian lifted his bow and took aim at the Red Fox that was visible.

polski

Ian zaczął łapać wilki do tego stopnia, że ​​wpadł w trans. Jednak, tak jak myślał, wilk lepszy niż ten „Zwinny Wilk” z pierwszej ósemki, którego złapał, nie pojawiał się tak łatwo. Dzięki powtarzającym się udanym przejęciom, twoja statystyka powinowactwa wzrosła o 1. Przeszedł tak bardzo, że jego statystyka powinowactwa wzrosła. Minęło około pięciu godzin chwytania samego wilka i być może dlatego, że wysiłki Iana zostały docenione, pojawił się nowy komunikat dotyczący statystyk. Dzięki schwytaniu dużej liczby wilków otrzymaliście przydomek „Wilczy Ekspert”. Ponieważ zdobyłeś przydomek „Wilczy Ekspert”, od teraz przy próbie schwytania wilka łatwiej będzie zdobyć Biegłość. Gdy zdobyłeś przydomek „Wilczy Ekspert”, od teraz możesz rozróżniać najlepsze wilki bez chwytania ich. Twarz Iana pojaśniała. Umiejętność odróżniania najlepszych wilków bez łapania ich była dużą pomocą w jego zgrzytaniu. „Skoro już to robią, czy nie mogą po prostu zastosować tego do każdego potwora?” Łan burknął w duchu, ale dobrze wiedział, że to diabelski umysł złodzieja. "Zobaczmy…" Łan przyjrzał się wilkom, które wędrowały po polu. A wśród nich znalazł wilka, którego imię było słabo lśniące złotem.'Czy ​​to jest ten?' Bez wahania podszedł do wilka. I tak jak do tej pory, po tym jak łatwo go uchwycił, otworzył okno statystyk. Twardy Wilk Poz .: 13 Klasyfikacja: dzikie zwierzę Ranga: zwykła Osobowość: Odważna Ewolucja niemożliwa Siła ofensywna: 30 Siła obrony: 12 Zwinność: 20 Intelekt: 10 Witalność: 82/82 To normalny wilk zamieszkujący łąki. Ma szybkie stopy i ostre zęby. Zgodnie z oczekiwaniami, złapał jednego z wyjątkowymi statystykami dzięki modyfikatorowi dołączonemu do jego nazwy. Uśmiech Iana pogłębił się. "Moc ofensywna wilka wynosi 30, co?" W porównaniu do tych z „słabym” lub „średnim” lub innymi gorszymi modyfikatorami, była to różnica prawie 1,5-krotna. Jednak kilka wilków na tym poziomie zostało już złapanych przez jego zgrzytanie. Nie miał zamiaru rezygnować z grindowania, dopóki nie złapał takiego, który był znacznie większy. W tym momencie wilk, który był trochę daleko i miał imię wyraźnie lśniące złoto, przykuł wzrok Iana. „Whoa….!” Nawet nie zdając sobie sprawy, Ian wydał okrzyk. I zanim ktokolwiek mógł to odkryć, pośpiesznie pobiegł w stronę wilka. To dlatego, że gdyby ktoś go zabił, zanim Ian go złapał, stałoby się to dużym problemem.„Keu-reu-reung-!” Wilk warknął, gdy zobaczył zbliżającego się do niego Iana. „Ten mały, co zamierzasz zrobić, jeśli się gapisz?” Czy to dlatego, że uśmieszek Iana był zniesmaczony, wilk natychmiast rzucił się na niego. Różnicę w jego szybkości i ruchach można było wyczuć w porównaniu z wilkami, które już złapał. Krążek do hokeja-. Pu-krążek-! Jednak mimo to wilk nie mógł zrobić nic innego, jak tylko poddać się niesamowitym statystykom Iana. "Zdobyć!" Udało ci się schwytać „Wilka”. Łan przełknął ślinę, zanim otworzył okno statystyk Wilka. Był równie zdenerwowany, jak wtedy, gdy upuścił rzadki przedmiot. Wilk Poz .: 11 Klasyfikacja: dzikie zwierzę Ranga: zwykła Osobowość: dzielna Możliwa ewolucja Siła ofensywna: 37 Siła obrony: 15 Zwinność: 31 Intelekt: 19 Witalność: 90/90 To normalny wilk zamieszkujący łąki. Ma szybkie stopy i ostre zęby. Po sprawdzeniu okna statystyk dwoje oczu Iana rozszerzyło się. Statystyki, które były nieporównywalnie różne, były wystarczająco szokujące, ale było coś jeszcze, co naprawdę go zszokowało. „Ewolucja możliwa? Mówisz, że ewolucja jest możliwa? ” Ian nie mógł uwierzyć własnym oczom, więc sprawdzał wiele razy. Jednak słowa „Ewolucja możliwa” zostały wyraźnie zapisane."Pula!" Był jednak dziwny punkt. „Dlaczego ten nie ma dołączonego modyfikatora? Czy to dlatego, że wszystkie statystyki są dobre? ” Ian natychmiast przestał się ocierać i wypuścił wszystkie pozostałe wilki. Oczywiście mógł istnieć wilk z lepszymi statystykami, ale ten, który właśnie został schwytany, wyglądał, jakby był wart wychowania. Ian był cały w uśmiechach. „W porządku, teraz na polowanie!” Pierwotnie Ian miał rozpocząć polowanie po tym, jak osiągnął maksymalny poziom zdolności przywódczych, gdy schwytał kilka różnych potworów, ale zmienił zdanie. Stało się tak, ponieważ usłyszał od Kaina, że ​​im więcej posiadasz potworów uczestniczących w polowaniach, tym więcej punktów doświadczenia zostanie między nimi podzielonych. To był ten sam pomysł, co podczas polowania. Ian, który chciał szybko wyhodować wilka, natychmiast ruszył na polowanie. Miejsce, do którego zmierzał Ian, było miejscem, w którym ostatnio polował, „Fox Den” Kalymputh Hill. W głębi serca chciał udać się na teren polowań na wyższym poziomie, ale ponieważ poziom wilka był zbyt niski, zdecydował się na razie na Kalymputh Hill. Lekkimi krokami Ian opuścił Kairon Basin. @ Ian, który przybył na Kalymputh Hill, nie od razu wezwał swojego wilka.Było to spowodowane tym, że na dodatek nie było jeszcze wielu użytkowników, którzy zmienili klasę na przywoływacza, jeśli pojawiłyby się wiadomości, że istnieje przywoływacz, który był już w stanie polować na terenach łowieckich 25 poziomu, Fox Den, to stałoby się zbyt kłopotliwe. Z zewnątrz Ian był obecnie idealnym użytkownikiem Archera. Kiedy Ian miał iść na teren łowów, jeden facet podszedł do niego i zapytał. „Przepraszam, jeśli nie masz imprezy, czy chciałbyś z nami polować? Brakuje nam sprzedawcy uszkodzeń na duże odległości ”. Jednak ponieważ Ian absolutnie nie miał ochoty polować na imprezie, grzecznie odmówił. "Nie, przepraszam. Osobiście muszę wykonać zadanie ”. "O, rozumiem." Ian, który odmówił przyjęcia, szybko przeniósł się i wkroczył na teren łowów. A kiedy ustawił się w miejscu głęboko w lesie, wezwał swojego wilka. "Wezwać!" Wreszcie, wraz z białym światłem, przed łanem pojawił się wilk. To pierwszy raz, kiedy wezwałeś „Wilka”. Możesz nadać mu nazwę. 'Nazwa? To zbyt kłopotliwe, więc czy powinienem po prostu nazwać to wilkiem? ” Ian, który przez chwilę się nad tym zastanawiał, postanowił nazwać wilka „Ly”. Nie miało wielkiego znaczenia, ale było to imię składające się z dwóch pierwszych liter Lycanthrope, oznaczających człowieka-wilka.„Ly, teraz nazywasz się Ly”. Czy to dlatego, że podobało mu się imię, które nadał mu Ian, wilk warknął i potarł głową o nogę lana. Lubi swoje własne imię. Twoje powinowactwo z Ly wzrosło. Lojalność Ly wzrosła o 5. Ian miał wątpliwą minę, kiedy zobaczył wiadomość systemową. „Czy istniała statystyka lojalności?” Po sprawdzeniu okna statystyk wilka łan skinął głową. „Jest widoczne po otwarciu okna szczegółowych statystyk”. Istniała koncepcja o nazwie „Szczegółowe okno statystyk” nawet dla okna statystyk postaci. Była to część, w której można było zobaczyć szczegółowe statystyki, takie jak określona siła ofensywna i defensywna, szansa na trafienie krytyczne oraz różne atrybuty i odporności, a także inne. Okno statystyk Familiar było podobne. „Jego lojalność wynosi 70%. Zgodnie z oczekiwaniami maksimum to prawdopodobnie 100%, prawda? ” Po pierwsze, Ian użył jedynej aktywnej umiejętności do walki, jaką posiadał podczas polowania. „Błogosławieństwa wiatru!” Użyłeś „Błogosławieństw wiatru”. Twoja zwinność wzrośnie o 37%. Zwinność Familiar „Ly” wzrośnie o 37%. Zdecydowanie Ian, ale zwinność Familiar „Ly” również wzrosła. „To dobra umiejętność wzmacniająca”. Łan podniósł łuk i wycelował w czerwonego lisa, który był widoczny.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.