angielski

Within a record-breakingly short period of time of three hours, Jinsung sat at his desk after easily convincing (?) Yoohyun. Of course, it wasn’t to study. “Well, shall we start making a plan?” Since he had set his heart, he now needed to make a master plan. In Jinsung’s gaming life, there was no such thing as ‘just going with the flow’. No matter the game, he liked to study the game’s system and find the most efficient way to play. “The first priority would be… definitely gathering information, right?” Jinsung turned on his computer. The first thing he found was the promotion videos. More specifically, it was the trailer for the new classes that were created along with the large update. Jinsung played the Assassin’s video. “Hm… As expected, stealth is optimized… Just like the name, it seems like a killer…” The video was magnificent and cool enough, but it just didn’t draw him in. The Assassin in the video used fast movements and attacks to amplify their damage in a short amount of time. ‘Wow, the damage dealt in one go is really strong. It looks like there will be a cooldown time after using all the skills….’ Jinsung continued to concentrate on the video. ‘But why am I not really drawn to it?’ Jinsung found out the reason soon enough. “There are parts that overlap with Archer.” A special characteristic for classes with Agility-based stats, although their attacks were different, their passive and utility skills were similar to Archer. On top of that, their assisting skills like trap-installing were skills that Jinsung regularly used when he played Archer. “Pass on Assassin.” Since he was starting a new class, he wanted to experience a completely different one, so from the beginning, he immediately excluded Assassin. Jinsung instantly clicked on the next video. It was the trailer for the Black Magician. After focusing quietly on the video, Jinsung mumbled with a low voice. “This time, it’s a Necromancer.” Like a commander, it was a class that could call countless undead. When Jinsung was young, he had enjoyed playing a Necromancer much like this one on a computer game. The Black Magician was similar to the Necromancer class that Jinsung knew. While watching the video of the dozens of skulls following the user and expanding the fight, Jinsung felt an excitement that was different from when he saw the Assassin. “For someone that likes to Solo Play like me, the class does look good…” Jinsung reserved his choice after momentarily contemplating and turned his attention to the next video. It looked alright, but there was still one more trailer that was left. Last was the Summoner. “Would the Summoner be like a Shaman?” Jinsung’s eyes shined as he watched the video. “Oh, it’s not that you have a specific monster that you tame, but rather you tame the field monsters and contract them.” The user in the video – although probably a GM – was taming a rare monster called ‘Red Wolf’ from an area in their level zone. “Is there no taming restriction based on the monster’s class? Would it be possible to tame a Heroic Rank or Legendary monster?” They were questions that definitely came to his mind. As if it heard Jinsung’s muttering, a scripted explanation was shown in the video. The user is able to tame all monsters of any rank. The only monsters that cannot be tamed are monsters that appear in an event for a quest, and boss monsters that exist in instant dungeons. A low exclamation was let out from Jinsung’s mouth. “Whoa….” However, as you go up the rankings, it becomes exponentially more difficult to tame. It would be right to say that it’s almost impossible to tame a monster starting from the Heroic Rank. Jinsung smirked. “Impossible, my ass. You should be dragging around a Legendary monster to look cool.” Every monster and item that appears in Kailran had a rank. Starting from the most commonly appearing that take up the biggest portion, there were Rare, Unique and Heroic Rank applying to monsters and items, which was the format most users knew about, however, there were legendary items ranked even higher that very few people had seen. As Kailran had been released less than half a year ago and was still relatively a new game, there were a lot of unknown information but Jinsung thought that there would be more unknown rankings above the Heroic Rank. The more he watched the video, the more excited he got. Compared to the Black Magician and Assassin, it lacked a bit of splendor in battle, but the content format had more variety compared to the other classes. The point he liked most was that the monsters that the Summoner could use were very extensive and that even though they were the same monsters, depending on how they were raised, how their stats would differ got him all excited. As soon as the video ended, Jinsung clenched his fist. “This is the one!” Jinsung’s heart was set. The Summoner class matched so well with his play style. The way that Jinsung played games was quite unique. When he picked an item or a skill, he never just picked it. He found pleasure in analyzing every element in the game and finding the most efficient way to use the skill, so he never overlooked small details, writing them down before organizing it away. This was his secret to how he was able to make it in the top rankings despite being two months late. For example, the other day, he hit thousands of the same monsters and analyzed every hit to find out how blocking and attacking interacted with each other. So for Jinsung, Summoner was a very appealing class. Just thinking about experimenting on all the countless monsters in Kailran made his body itch. Jinsung, who had decided on Summoner, began to extensively read all information relating to the Summoner. “There’s exactly one week left until the update day…” Jinsung began to think. “To get to the level where you can change class would take about 1-2 days, but there’s a test in between one of the days, and I’ll need time to adjust to my reset stats, so it would be a good idea to exclude about three days…” Jinsung was planning on making it to lv 10 before the update, and then find the class-changing NPC. “Then I’ll have about 4 days left… Starting from now until the weekend, would it be enough to just focus on farming?” His plan became much easier. Since his income would be cut off for a while after he reset his character, he needed to make as much as he could and as fast as possible. After opening the fridge and roughly stuffing his empty stomach, Jinsung immediately went into the capsule. It was the start of gold grinding. ‘Let’s make just 5 million before resetting.’ Every minute, every second couldn’t be wasted.

polski

W rekordowo krótkim czasie trzech godzin Jinsung usiadł przy biurku po łatwym przekonaniu (?) Yoohyuna. Oczywiście nie chodziło o naukę. „Cóż, czy powinniśmy zacząć planować?” Odkąd postawił sobie za serce, teraz musiał sporządzić wielki plan. W życiu gracza Jinsunga nie było czegoś takiego jak „po prostu płynięcie z prądem”. Niezależnie od gry lubił studiować system gry i znajdować najbardziej efektywny sposób gry. „Pierwszym priorytetem byłoby… zdecydowanie zebranie informacji, prawda?” Jinsung włączył komputer. Pierwszą rzeczą, jaką znalazł, były filmy promocyjne. Mówiąc dokładniej, był to zwiastun nowych klas, które zostały utworzone wraz z dużą aktualizacją. Jinsung odtworzył wideo Assassina. „Hm… Zgodnie z oczekiwaniami, ukrycie jest zoptymalizowane… Podobnie jak nazwa, wygląda na zabójcę…” Film był wspaniały i wystarczająco fajny, ale po prostu go nie wciągnął. Zabójca w filmie wykorzystywał szybkie ruchy i ataki, aby w krótkim czasie zwiększyć zadawane obrażenia. „Wow, obrażenia zadane za jednym zamachem są naprawdę duże. Wygląda na to, że po użyciu wszystkich umiejętności nastąpi czas odnowienia… ” Jinsung nadal koncentrował się na wideo. „Ale dlaczego mnie to nie pociąga?” Jinsung szybko odkrył przyczynę.„Są części, które pokrywają się z Archerem”. Cecha szczególna dla klas ze statystykami opartymi na Agility, chociaż ich ataki były różne, ich umiejętności pasywne i użytkowe były podobne do Archera. Co więcej, ich umiejętności pomocnicze, takie jak instalowanie pułapek, były umiejętnościami, których Jinsung regularnie używał, grając Archerem. „Pass on Assassin”. Ponieważ zaczynał nową klasę, chciał przeżyć zupełnie inną klasę, więc od początku od razu wykluczył Asasynę. Jinsung natychmiast kliknął następny film. To był zwiastun Czarnego Maga. Po cichym skupieniu się na wideo, Jinsung wymamrotał cichym głosem. „Tym razem jest to Nekromanta”. Podobnie jak dowódca, była to klasa, która mogła przywołać niezliczonych nieumarłych. Kiedy Jinsung był młody, lubił grać Nekromantą, podobnie jak ten w grze komputerowej. Czarny Mag był podobny do klasy Nekromanty, którą znał Jinsung. Oglądając film przedstawiający dziesiątki czaszek podążających za użytkownikiem i rozszerzających walkę, Jinsung poczuł podniecenie inne niż wtedy, gdy zobaczył Asasynę. „Dla kogoś, kto lubi grać solo, tak jak ja, klasa wygląda dobrze…” Jinsung zastrzegł sobie wybór po krótkiej kontemplacji i skierował swoją uwagę na następny film. Wyglądało dobrze, ale został jeszcze jeden zwiastun. Ostatni był przywoływaczem.„Czy przywoływacz byłby szamanem?” Oczy Jinsunga zabłysły, gdy oglądał wideo. „Och, to nie jest tak, że masz konkretnego potwora, którego oswajasz, ale raczej oswajasz potwory polowe i kurczisz się z nimi”. Użytkownik na filmie - choć prawdopodobnie GM - oswajał rzadkiego potwora o imieniu „Czerwony Wilk” z obszaru w jego strefie poziomu. „Czy nie ma ograniczenia oswajania opartego na klasie potwora? Czy byłoby możliwe oswoić rangę heroiczną lub legendarnego potwora? ” To były pytania, które z pewnością przyszły mu do głowy. Jakby usłyszał mamrotanie Jinsunga, na filmie pokazano wyjaśnienie scenariusza. Użytkownik jest w stanie ujarzmić wszystkie potwory dowolnej rangi. Jedynymi potworami, których nie można oswoić, są potwory pojawiające się w wydarzeniu związanym z misją oraz potwory-bossowie, które istnieją w natychmiastowych lochach. Z ust Jinsunga wyszedł cichy okrzyk. „Whoa…” Jednak wraz z awansem w rankingach staje się wykładniczo trudniejszy do okiełznania. Słuszne byłoby stwierdzenie, że oswojenie potwora, zaczynając od rangi heroicznej, jest prawie niemożliwe. Jinsung uśmiechnął się złośliwie. - Niemożliwe, mój tyłek. Powinieneś przeciągać legendarnego potwora, żeby wyglądać fajnie ”. Każdy potwór i przedmiot, który pojawia się w Kailranie, miał rangę.Zaczynając od najczęściej pojawiających się, które zajmują największą część, były rzadkie, unikalne i heroiczne rangi odnoszące się do potworów i przedmiotów, co było formatem, o którym większość użytkowników wiedziała, jednak istniały legendarne przedmioty, które były nawet wyżej niż niewiele osób. widziany. Ponieważ Kailran został wydany mniej niż pół roku temu i wciąż był stosunkowo nową grą, było wiele nieznanych informacji, ale Jinsung pomyślał, że będzie więcej nieznanych rankingów powyżej rangi heroicznej. Im dłużej oglądał wideo, tym bardziej był podekscytowany. W porównaniu z Czarnym Magiem i Zabójcą brakowało mu odrobiny splendoru w walce, ale format zawartości był bardziej zróżnicowany w porównaniu z innymi klasami. Najbardziej podobało mu się to, że potwory, których mógł używać przywoływacz, były bardzo rozległe i nawet jeśli były to te same potwory, w zależności od tego, jak zostały wychowane, to, jak różnią się ich statystyki, podnieciły go. Gdy tylko wideo się skończyło, Jinsung zacisnął pięść. "To jest jeden!" Serce Jinsunga było nastawione. Klasa Summoner tak dobrze pasowała do jego stylu gry. Sposób, w jaki Jinsung grał w gry, był dość wyjątkowy. Kiedy wybierał przedmiot lub umiejętność, nigdy ich po prostu nie wybrał. Z przyjemnością analizował każdy element gry i znajdował najbardziej efektywny sposób wykorzystania umiejętności, więc nigdy nie przeoczył drobnych szczegółów, zapisując je przed uporządkowaniem.To był jego sekret, w jaki sposób udało mu się dotrzeć do najwyższych rankingów, mimo że był spóźniony o dwa miesiące. Na przykład, pewnego dnia uderzył tysiące tych samych potworów i przeanalizował każde trafienie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób blokowanie i atakowanie współdziała ze sobą. Tak więc dla Jinsunga Summoner był bardzo atrakcyjną klasą. Już samo myślenie o eksperymentowaniu na wszystkich niezliczonych potworach w Kailranie sprawiało, że swędziło go ciało. Jinsung, który zdecydował się na Przywoływacza, zaczął obszernie czytać wszystkie informacje dotyczące Przywoływacza. „Pozostał dokładnie tydzień do dnia aktualizacji…” Jinsung zaczął myśleć. „Osiągnięcie poziomu, na którym możesz zmienić klasę, zajmie około 1-2 dni, ale między jednym z dni jest test i będę potrzebował czasu, aby dostosować się do moich statystyk resetowania, więc byłby to dobry pomysł wykluczyć około trzech dni… ” Jinsung planował dostać się na poziom 10 przed aktualizacją, a następnie znaleźć NPC zmieniającego klasę. „W takim razie pozostały mi około 4 dni… Czy od teraz do weekendu wystarczy skupić się na rolnictwie?” Jego plan stał się znacznie łatwiejszy. Ponieważ jego dochód zostałby odcięty na jakiś czas po zresetowaniu swojej postaci, musiał zarobić jak najwięcej i tak szybko, jak to możliwe. Po otwarciu lodówki i szorstkim napełnieniu pustego żołądka Jinsung natychmiast wszedł do kapsułki. To był początek szlifowania złota.„Zaróbmy tylko 5 milionów przed zresetowaniem”. Nie można było zmarnować każdej minuty, każdej sekundy.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.